Khung tranh Hàn Quốc C7-4

CODE
C7-4
SIZE
2400x7x7
COLOR
BLACK